Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,261,992.80 2,053
Miskin (al-Masakin) 24,058,860.15 23,337
Amil 5,035,044.43 228
Muallaf 959,223.01 592
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,400,391.38 290
Fisabilillah 18,203,923.27 3,678
Ibnu Sabil 215,351.20 303
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 53,134,786.24 30,481