Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,949,008.15 2,319
Miskin (al-Masakin) 23,383,485.64 22,104
Amil 5,432,218.56 229
Muallaf 865,871.66 518
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,054,281.35 248
Fisabilillah 20,406,816.37 3,601
Ibnu Sabil 260,831.30 286
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 54,352,513.03 29,305