Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,620,578.55 3,592
Miskin (al-Masakin) 22,411,287.08 30,708
Amil 4,980,236.06 220
Muallaf 844,830.29 10,658
Riqab 0.00 0
Gharimin 937,121.15 222
Fisabilillah 18,881,581.10 4,287
Ibnu Sabil 140,927.00 245
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 51,816,561.23 49,932