Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,191,213.00 2,487
Miskin (al-Masakin) 20,319,713.00 20,866
Amil 5,450,034.00 220
Muallaf 758,404.00 536
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,021,700.00 218
Fisabilillah 15,724,194.00 3,554
Ibnu Sabil 137,063.00 237
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 45,602,321.00 28,118