Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,511,692.93 0
Miskin (al-Masakin) 13,614,505.93 0
Amil 3,240,316.30 0
Muallaf 577,337.67 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 813,785.97 0
Fisabilillah 10,104,123.44 0
Ibnu Sabil 153,080.56 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 30,014,842.80 0