Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,210,840.50 2,054
Miskin (al-Masakin) 27,078,903.72 24,225
Amil 8,904,849.65 236
Muallaf 4,247,656.51 723
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,337,078.25 260
Fisabilillah 24,537,566.09 3,577
Ibnu Sabil 245,299.70 305
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 71,562,194.42 31,380