Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 74,316,239.57 48,619
Amil 17,702,694.70 0
Muallaf 6,524,175.63 69
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,226,187.36 360
Fisabilillah 29,548,437.90 15,472
Ibnu Sabil 998,959.54 625
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 130,316,694.70 65,145