Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 0.00 0
Muallaf 0.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 0.00 0
Fisabilillah 0.00 0
Ibnu Sabil 0.00 0
Lain-lain 99,128,897.00 0
JUMLAH 99,128,897.00 0