Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 883,000.00 2,429
Miskin (al-Masakin) 7,471,981.00 9,519
Amil 2,653,213.00 0
Muallaf 284,283.00 133
Riqab 2,346,272.00 869
Gharimin 9,920.00 5
Fisabilillah 29,789,537.00 5,285
Ibnu Sabil 8,865.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 43,447,071.00 18,240