Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 860,860.00 897
Miskin (al-Masakin) 7,133,528.00 1,117
Amil 2,043,579.00 0
Muallaf 248,247.00 84
Riqab 0.00 0
Gharimin 0.00 0
Fisabilillah 19,456,113.00 1,338
Ibnu Sabil 4,170.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 29,746,497.00 3,436