Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 842,370.00 246
Miskin (al-Masakin) 4,083,220.00 541
Amil 1,381,240.00 0
Muallaf 183,946.00 56
Riqab 0.00 0
Gharimin 5,000.00 1
Fisabilillah 9,351,935.00 0
Ibnu Sabil 4,910.00 34
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 15,852,621.00 878