Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 883,200.00 0
Miskin (al-Masakin) 7,461,205.60 0
Amil 1,981,328.75 0
Muallaf 147,933.30 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 0.00 0
Fisabilillah 16,280,703.00 0
Ibnu Sabil 120.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 26,754,490.65 0