Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 173,955,752.63 106,119
Zakat Fitrah 9,600,795.00 2,323
JUMLAH 183,556,547.63 108,442

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 110,193,712.16 87,844
2. Perniagaan 35,777,560.86 2,455
3. Simpanan 13,679,497.25 7,172
4. Saham 472,172.82 233
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,912,268.76 1,241
6. Emas 1,111,864.36 1,382
7. Perak 2,982.00 16
8. Qadha 117,027.60 256
9. Tanaman 3,760,222.28 4,827
10. Ternakan 13,786.00 14
11. Galian 350.00 1
12. Lain-lain Kutipan 6,914,308.54 678
JUMLAH 173,955,752.63 106,119