Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 195,855,205.61 110,905
Zakat Fitrah 10,200,354.00 3,761
JUMLAH 206,055,559.61 114,666

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 118,750,237.29 89,372
2. Simpanan 16,604,942.21 8,176
3. Saham 506,743.62 245
4. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,490,664.79 1,558
5. Emas / Perak 1,326,134.10 1,466
6. Perak 7,365.69 18
7. Tanaman / Padi 4,442,086.77 6,470
8. Ternakan 45,765.99 34
9. Qadha 202,615.11 255
10. Galian 4.30 2
11. Lain-lain Kutipan 9,936,880.79 646
12. Perniagaan 41,541,764.95 2,663
JUMLAH 195,855,205.61 110,905