Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 170,944,848.00 60,407
Zakat Fitrah 8,358,993.00 1,744
JUMLAH 179,303,841.00 62,151

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 107,062,732.00 49,050
2. Perniagaan 38,682,821.00 2,444
3. Simpanan 12,239,732.00 5,338
4. Saham 293,122.00 197
5. Emas 684,268.00 635
6. Tanaman 1,845.00 4
7. Ternakan 13,300.00 11
8. Qadha 65,195.00 156
9. Lain-lain Kutipan 11,901,833.00 2,572
JUMLAH 170,944,848.00 60,407