Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2019 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2019

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 94,321,985.55 47,924
Zakat Fitrah 4,516,113.00 608,634
JUMLAH 98,838,098.55 656,558

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 57,097,291.72 35,297
2. Simpanan 15,415,391.15 7,910
3. Emas 889,393.24 1,313
4. Saham 707,749.84 322
5. Ternakan 89,000.00 37
6. Tanaman 43,056.85 126
7. Perniagaan 20,080,102.75 2,919
JUMLAH 94,321,985.55 47,924