Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2018 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2018

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 114,826,389.91 68,989
Zakat Fitrah 4,907,823.00 701,117
JUMLAH 119,734,212.91 770,106

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 64,569,673.00 58,609
2. Perniagaan 33,229,626.22 1,354
3. Simpanan 10,002,926.59 5,279
4. Saham 449,748.71 261
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,176,698.19 1,324
6. Emas 986,612.82 906
7. Perak 3,243.80 17
8. Qadha 203,967.50 240
9. Harta 2,848,930.75 552
10. Tanaman 345,132.33 437
11. Ternakan 9,830.00 10
JUMLAH 114,826,389.91 68,989